Over satama.nl

Leuk dat je op deze site bent gekomen! Zoals je misschien al ergens anders op de site hebt kunnen lezen, kun je hier terecht voor allerlei interessante artikelen over internet en webdesign. Ik schrijf deze informatie voor mijn persoonlijke archief en om jou als lezer te vermaken en informeren. 

Dit doe ik vanuit mijn passie en interesse voor internet en webdesign. Maar ik sta ook altijd open voor jouw inbreng en ideeën. Dus mocht je een leuk idee hebben voor een blog of een andere suggestie hebben, neem dan contact met mij op!